Oferta

  • nadzór archeologiczny w czasie trwania inwestycji
  • ratownicze badania wykopaliskowe – przeprowadzane najczęściej bezpośrednio przed samą inwestycją
  • badania powierzchniowe – zalecane dla inwestorów chcących sprawdzić, czy na danym obszarze znajduje się stanowisko archeologiczne nie widniejące w oficjalnej ewidencji AZP (Archeologicznego Zdjęcia Polski)
  • badania sondażowe – przeprowadzane w celu sprecyzowania lokalizacji domniemanego stanowiska archeologicznego, pomagają w oszacowaniu zakresu, czasu i kosztów niezbędnych prac archeologicznych.
  • kwerendy archeologiczne i historyczne
  • opracowywanie wyników badań terenowych oraz zabytków
  • sporządzanie dokumentacji dla wojewódzkiego konserwatora zabytków

.